Statut PTChPiIZR

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHOROBY PARKINSONA I INNYCH ZABURZEŃ RUCHOWYCH

1. Postanowienia wstępne

1.1. Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych z siedzibą w Warszawie

1.2. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego Statutu.

2. Siedziba, teren działalności Towarzystwa

2.1. Towarzystwo posiada osobowość prawną a jego siedzibą jest miasto Warszawa.

2.2. Działalność Towarzystwa obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Cele statutowe Towarzystwa i środki do ich realizacji

3.1. Celami statutowymi Towarzystwa są:

a) wspieranie rozwoju diagnostyki i leczenia chorób układu nerwowego należących do zaburzeń ruchowych, a szczególnie choroby Parkinsona oraz promocja wiedzy w tym zakresie wśród społeczeństwa;

b) upowszechnianie wiedzy o chorobach należących do zaburzeń ruchowych, a szczególnie o chorobie Parkinsona, wśród lekarzy, psychologów oraz innych pracowników opieki zdrowotnej i pracowników naukowych prowadzących badania naukowe w tym zakresie;

c) inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie chorób mózgu, a w szczególności choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych, oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej w tym zakresie;

d) współpracowanie z różnymi podmiotami i organizacjami w poprawie opieki nad chorymi z zaburzeniami ruchowymi w Polsce;

e) współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej (lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów i innych pracowników opieki zdrowotnej) w zakresie wiedzy na temat diagnostyki i terapii choroby Parkinsona i innych chorób mózgu prowadzących do zaburzeń ruchowych.

3.2. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Towarzystwo:

a) organizuje kongresy, konferencje oraz inne spotkania naukowe i dydaktyczne;

b) uczestniczy w różnych formach kształcenia podyplomowego lekarzy i szkolenia innych pracowników opieki zdrowotnej;

c) organizuje wystawy, koncerty, pokazy, odczyty i inne przedsięwzięcia - dla zaznajomienia społeczeństwa z problematyką choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych;

d) ogłasza konkursy i przyznaje nagrody za wyróżniające się prace z zakresu choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych, prowadzące do poznania przyczyn choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych oraz poprawiających możliwości leczenia schorzeń z tej grupy;

e) prowadzi działalność wydawniczą w postaci czasopism, broszur, książek;

f) podejmuje wszelkie inne prace, zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych, prowadzące do poznania przyczyn tych schorzeń oraz poprawiających możliwości ich leczenia;

g) promuje inicjatywy badawcze, a zwłaszcza te, które powodują zbliżenie Polski ze światem w zakresie wiedzy na temat zaburzeń ruchowych;

3.3. Towarzystwo wspiera udział swoich członków w krajowych i międzynarodowych kongresach, konferencjach i innych spotkaniach naukowo-dydaktycznych w zakresie neurologii.

3.4. Towarzystwo może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, a także uczestniczyć w innych podmiotach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

4.1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków: zwyczajnych, zagranicznych, honorowych i wspierających.

4.2. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, niezależnie od przynależności państwowej, szczególnie zasłużona dla rozwoju wiedzy i praktyki z zakresu choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych. Uchwałę o nadaniu oraz odebraniu godności członka honorowego podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa.

4.3. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna nie pozbawiona praw publicznych i mająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w obszarze nauki i praktyki w zakresie choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych, wprowadzona do Towarzystwa przez trzech członków Towarzystwa.

4.4. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać także cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.4. Członkiem zagranicznym Towarzystwa może zostać każdy cudzoziemiec zamieszkały poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej - lekarz lub inna osoba działająca za granicą w dziedzinach zainteresowania Towarzystwa, wprowadzona do Towarzystwa przez trzech członków Towarzystwa, w tym jednego będącego członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa

4.5. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna i osoba prawna, która uznając cele Towarzystwa, zechce je wspierać materialnie, moralnie lub propagandowo. Osoby prawne reprezentowane są w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

4.6. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa po wypełnieniu przez kandydata na członka zwyczajnego, zagranicznego lub wspierającego odpowiedniej deklaracji członkowskiej. Obowiązek wypełnienia deklaracji nie dotyczy członka honorowego Towarzystwa.

4.7. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:

a) uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa;

b) uczestniczenia w kongresach, konferencjach i innych spotkaniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo na warunkach określonych przez organizatora;

c) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;

4.8. Członkowie honorowi Towarzystwa mają te same prawa, co członkowie zwyczajni Towarzystwa. Członkowie zagraniczni Towarzystwa mają te same prawa, co członkowie zwyczajni Towarzystwa, za wyjątkiem uprawnień wymienionych w punkcie 4.7.c. Członkowie wspierający mają prawa takie jak członkowie zwyczajni za wyjątkiem uprawnień wymienionych w punktach 4.7.a. oraz 4.7.c.

4.9. Członkowie honorowi Towarzystwa mają prawo do wolnego wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez Towarzystwo.

4.10. Wszyscy członkowie Towarzystwa są obowiązani do przestrzegania postanowień Statutu Towarzystwa, i uchwał organów Towarzystwa oraz do wspomagania realizacji celów statutowych Towarzystwa.

4.11. Członkowie zwyczajni i zagraniczni Towarzystwa opłacają składki w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.

4.12. Członkowie honorowi Towarzystwa są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

4.13. Członkowie wspierający Towarzystwa opłacają składki w wysokości i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między członkiem wspierającym Towarzystwa a Towarzystwem reprezentowanym przez Zarząd Główny.

4.14. Zarząd Główny Towarzystwa skreśla z listy członków Towarzystwa członków zwyczajnych i zagranicznych:

a) na pisemny wniosek członka Towarzystwa;

b) w razie śmierci członka Towarzystwa,

c) w razie zaległości w opłacaniu składek trwającej ponad rok, pomimo dwukrotnego uprzedniego pisemnego wezwania członka Towarzystwa do uiszczenia zaległej kwoty,

d) w razie wykluczenia członka z Towarzystwa z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał oraz zasad etyki.

e) w razie utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

4.15. Zarząd Główny jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczyny skreślenia oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4.16. Zarząd Główny Towarzystwa skreśla członka wspierającego Towarzystwa z listy członków Towarzystwa na jego pisemny wniosek, w razie jego śmierci w przypadku członka będącego osobą fizyczną oraz w przypadku utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną, a także w przypadku, gdy członek ten nie wypełnia zaciągniętych wobec Towarzystwa zobowiązań.

4.17. Zarząd Główny Towarzystwa skreśla członka honorowego na jego pisemny wniosek lub w razie jego śmierci, a także w wypadku prawomocnego skazania członka honorowego za przestępstwo kryminalne.

5. Władze Towarzystwa

5.1. Władzami Towarzystwa są:

    Walne Zebranie Członków,
    Zarząd Główny Towarzystwa,
    Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

5.2. Pełnienie wszelkich funkcji we władzach Towarzystwa jest społeczne i żaden z członków władz Towarzystwa nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji we władzach Towarzystwa.

5.3. W przypadku rezygnacji bądź odwołania członka władz Towarzystwa w trakcie trwania kadencji danego organu, pozostałym członkom tego organu przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Jednak prawo to nie może dotyczyć powołania nowego Prezesa Zarządu Głównego zaś liczba osób powołanych w tym trybie, w trakcie trwania kadencji danego organu, nie może przekraczać 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru na zasadach ogólnych oraz. Najbliższe Walne Zebranie członków zatwierdza powołanych w ten sposób nowych członków danego organu władzy Towarzystwa. W przypadku rezygnacji bądź odwołania Prezesa Zarządu Głównego zastosowanie ma ust. 7.8 pkt 7 Statutu.

6. Walne Zebranie Członków

6.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

6.2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne bądź Nadzwyczajne.

6.3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz do roku jako sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, na którym podsumowana zostaje działalność pracy Zarządu w danym roku i udzielenie absolutorium. Co trzy lata zwoływane jest Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, podczas którego następuje podsumowanie kadencji i wybór nowych władz Towarzystwa.

6.4. O mającym się odbyć Walnym Zebraniu Członków Zarząd Główny Towarzystwa zawiadamia pisemnie listami poleconymi członków Towarzystwa przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Zawiadomienie zostaje wysłane na adres wskazany przez członka Towarzystwa w deklaracji członkowskiej jako adres do korespondencji. O wyborze miejsca Zebrania decyduje Zarząd Główny. Miejsce Zebrania musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.5. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa lub, w przypadku jego nieobecności, Sekretarz.

6.6. Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa:

a) dokonuje wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków Towarzystwa;

b) przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa;

c) rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Towarzystwa i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa oraz udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Towarzystwa oraz ustępującej Komisji Rewizyjnej;

d) zatwierdza regulamin wyborczy do poszczególnych organów Władz Towarzystwa;

e) wybiera Zarząd Główny Towarzystwa i Komisję Rewizyjną Towarzystwa;

f) ustala wysokość składki członkowskiej;

g) uchwala zmiany Statutu większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa;

h) upoważnia Zarząd Główny Towarzystwa do nabycia, zbycia i obciążenia majątku nieruchomego Towarzystwa, przyjmowania zapisów warunkowych;

i) podejmuje decyzje w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny Towarzystwa;

j) rozpatruje odwołania w sprawach wykreślenia członków z listy członków Towarzystwa;

k) rozpatruje wnioski wniesione przez członków Towarzystwa.

6.7. Wnioski zgłoszone przez członków Towarzystwa do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków powinny być przekazane Zarządowi Głównemu Towarzystwa przynajmniej na 14 dni przed terminem tego Zebrania i podpisane przez co najmniej 5 członków Towarzystwa. Wyjątek stanowią wnioski o zmianę Statutu Towarzystwa, które muszą być zgłoszone co najmniej na 60 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków i muszą być podpisane przez przynajmniej 10 członków zwyczajnych Towarzystwa. Walne Zebranie Członków jest władne podejmować decyzje przy obecności przynajmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków Towarzystwa o ile Statut nie stanowi inaczej.

6.8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

6.9. Przebieg Walnego Zebrania Członków jest protokołowany. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania Członków.

6.10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny Towarzystwa:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,

c) na wniosek co najmniej 20 członków Towarzystwa, zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa.

6.11. W przypadkach wymienionych w punktach 6.10.b i 6.10.c Zarząd Główny Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 60 dni od otrzymania wniosku, z umieszczeniem w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków sprawy określonej we wniosku.

7. Zarząd Główny Towarzystwa

7.1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniu Członków. Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie Prezesa i jednego z członków Zarządu Głównego Towarzystwa. Zaciąganie zobowiązań majątkowych wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa.

7.2. Kandydatury do nowego Zarządu Głównego mają prawo zgłaszać:

a) ustępujący członkowie Zarządu Głównego;

b) obecni na Walnym Zebraniu członkowie Towarzystwa, mający czynne i bierne prawo wyborcze, składając wniosek zgłoszenia podpisany przez co najmniej 10 członków.

7.3. Walne Zebranie Członków wybiera spośród członków w głosowaniu tajnym Prezesa Elekta oraz 6 członków Zarządu Głównego. Jedynie podczas pierwszego Walnego Zebrania Członków wybrany zostaje Prezes na najbliższą kadencję oraz Prezes Elekt.

7.4. Prezesem Zarządu Głównego zostaje Prezes Elekt wybrany przez poprzednie Walne Zebranie Członków. Kadencja Prezesa rozpoczyna się z chwilą wyboru pozostałych członków Zarząd Głównego.

7.5. W skład Zarządu Głównego Towarzystwa wchodzą:

    Prezes
    Prezes następnej kadencji (Elekt)
    Prezes poprzedniej kadencji
    Skarbnik
    Sekretarz
    Dwóch członków

7.6. Kadencja członków Zarządu Głównego Towarzystwa trwa trzy lata.

7.7. Kadencja członków Zarządu Głównego Towarzystwa rozpoczyna bieg od następnego dnia po zakończeniu Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonano wyboru tych członków Zarządu Głównego Towarzystwa.

7.8. W przypadku odwołania przed upływem kadencji, rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji z innego powodu przez Prezesa Zarządu jego obowiązki przejmuje Prezes Elekt. Jednocześnie, zgodnie z pkt 5 ust. 3 Statutu, pozostałym członkom Zarządu przysługuje prawo powołania nowego członka Zarządu na okres do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

7.9. Jeżeli Prezes-elekt zrezygnował ze swojej funkcji przed objęciem funkcji Prezesa Towarzystwa lub funkcja jego wygasła z innych przyczyn, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru Prezesa w odrębnym tajnym głosowaniu, przed wyborem pozostałych członków Zarządu Głównego.

7.10. Zarząd Główny Towarzystwa powołuje spośród członków Towarzystwa lub spoza tego grona: naczelnych redaktorów czasopism i wydawnictw wydawanych przez Towarzystwo. Zarząd Główny Towarzystwa wyznacza przedstawicieli do reprezentowania Towarzystwa w organizacjach, w których Towarzystwo jest członkiem. Okres, przez który osoby wymienione w niniejszym punkcie mogą pełnić swoje funkcje nie może być dłuższy niż kadencja Zarządu Głównego Towarzystwa, który dokonał wyboru tych osób.

7.11. Zarząd Główny Towarzystwa:

a) kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za realizację jego celów statutowych;

b) reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz, w tym: zaciąga zobowiązania majątkowe;

c) zarządza majątkiem Towarzystwa;

d) uchwala budżet Towarzystwa na okres jednego roku obrachunkowego;

e) podejmuje uchwały w zapisów i darowizn;

f) powołuje przewodniczących sprawie komitetów organizacyjnych kongresów, konferencji i innych spotkań naukowych, organizowanych przez Towarzystwo;

g) przedkłada listę kandydatów do Zarządu Głównego Towarzystwa następnej kadencji

h) proponuje czas, miejsce i tematykę kongresów i konferencji;

i) podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członów Towarzystwa oraz skreślenia członków z Towarzystwa;

j) odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku;

k) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Towarzystwa.

7.12. Uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

7.13. W posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa może brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny upoważniony przez niego członek tej Komisji.

7.14. Na posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa mogą być zapraszane z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.

7.15. Protokoły zebrań Zarządu Głównego Towarzystwa podpisuje Sekretarz (lub inna osoba sporządzająca w jego zastępstwie protokół) oraz Prezes.

8. Komisja Rewizyjna Towarzystwa

8.1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

8.2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest stały nadzór nad działalnością Towarzystwa.

8.3. Komisja Rewizyjna po dokonaniu oceny działalności statutowej (merytorycznej) i finansowej Towarzystwa przedstawia Walnemu Zebraniu Członków wnioski, w tym między innymi w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi Głównemu Towarzystwa absolutorium.

8.4. Komisja Rewizyjna jako wewnętrzny organ nadzoru zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowe wymagana odrębnymi przepisami.

8.5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa powoływani są na okres wspólnej kadencji Zarządu Głównego Towarzystwa.

8.6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa mogą być odwołani przez Walne Zebranie Członków w przypadku: nie wywiązywania się ze swoich obowiązków, naruszenia przepisów niniejszego Statutu oraz utraty statusu członka Stowarzyszenia.

8.7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów.

9. Komitet organizacyjny

9.1. Zarząd Główny może powołać Komitet Organizacyjny Zjazdu lub Konferencji Naukowej zwany dalej Komitetem.

9.2. Komitet tworzy się w miejscu planowanego Zjazdu lub Konferencji.

9.3. Komitet działa w oparciu o pełnomocnictwo Zarządu Głównego, które precyzuje szczegółowy zakres umocowania. Komitet działa w oparciu o regulamin pracy opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Główny.

9.4. Zarząd Główny powołuje Przewodniczącego Komitetu, a następnie na jego wniosek Zarząd Główny powołuje pozostały skład osobowy komitetu tj. Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i co najmniej 3 członków.

9.5. Do zadań Komitetu należy:

a) logistyczne przygotowanie Zjazdu/ Konferencji

b) podejmowanie wszelkich działań zabezpieczających stronę finansową Zjazdu/Konferencji

c) przygotowanie wspólnie z Zarządem Głównym programu obrad

9.6. Komitet Organizacyjny kończy swoje czynności z chwilą przyjęcia przez Zarząd Główny sprawozdania merytorycznego i finansowego Zjazdu/Konferencji

10. Wyróżnienia i nagrody

10.1. Towarzystwo może ustalić wyróżnienia oraz nagrody i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów statutowych Towarzystwa lub dla samego Towarzystwa. Przyznawane nagrody i wyróżnienia nie maja charakteru finansowego.

10.2. Najwyższym wyróżnieniem, które może nadać Towarzystwo jest godność Członka Honorowego Towarzystwa.

10.3. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa.

11. Majątek Towarzystwa

11.1. Majątek Towarzystwa składa się z ruchomości i nieruchomości.

11.2. Fundusze Towarzystwa tworzy się z:

a) składek członkowskich;

b) darowizn, zapisów, spadków, subwencji, dotacji;

c) dochodów finansowych (odsetek) od środków pieniężnych zdeponowanych w bankach.

11.3. Zarząd Główny Towarzystwa wykorzystuje posiadane fundusze dla realizacji zadań statutowych Towarzystwa

11.4. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszelkie otrzymane środki przeznacza na działalność statutową.

11.5. W celu zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej działalności statutowej Towarzystwo może zawierać umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, a także korzystać z usług profesjonalnych podmiotów zajmujących się obsługą administracyjną i rachunkowością.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.

12.2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób przeznaczenia jego majątku na cele związane ze zwalczaniem choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych